Sociale binding

De betrokkenheid tussen bewoners (zowel voor de jeugd als voor de ouderen) en de aandacht voor de voorzieningen in het sociaal domein zijn grotendeels onbekend of ondermaats. Wat gaan jullie doen om dit te bevorderen? 

 

Terug naar vragenoverzicht

 

Sociale binding

 

ChristenUnie Breda

08 maart 2022

Het geschetste probleem is herkenbaar. De ChristenUnie trekt op met organisaties die zich inzetten voor hen die de weg naar voorzieningen niet of moeilijk weten te vinden. Zoals eerder genoemd, de gemeente Breda staat te veel op afstand van bewoners. De gemeente moet meer met bewoners en wijkraden in gesprek, hiermee, stimuleer je automatisch het dialoog en daarmee ook de bekendheid van bestaande voorzieningen. We zijn ervoor om een ‘sociaal domein’ krant uit te brengen, en op die manier geïnteresseerden te informeren over de bestaande voorzieningen.


De ChristenUnie is een grote voorstander van een centrale rol van kerken, sportverenigingen, hobbyclubs, wandelgroepen om onderlinge betrokkenheid te stimuleren alsook een ieders netwerk te vergroten. Dit stimuleert vriendschappen, laat eenzaamheid afnemen, brengt diversiteit aan kenniskringen, zorgt voor een minder afhankelijk positie naar de overheid en vergroot de betrokkenheid tussen inwoners.
Daarnaast pleiten wij ook voor de zogenaamde maatschappelijke stages, jongeren kunnen meedraaien in een stukje maatschappij die voor hen onbekend was. Dit vergroot ook de onderlinge verbondenheid als begrip en geeft de jongere daarnaast de kans om zich te oriënteren op de arbeidsmarkt.

VVD Breda

08 maart 2022

Goede zorg is enorm belangrijk. We moeten daarom als gemeente blijven kijken hoe we deze het beste kunnen inrichten. We moeten ook kritisch zijn naar de uitgaven. Door beter te kunnen sturen hopen we dat de kwaliteit van zorg zal toenemen.

SP Breda

08 maart 2022

Wij vertrouwen op onze inwoners, er wonen ook in Prinsenbeek en de Haagse Beemden heel wat mensen rond die zich actief inzetten voor hun buurt of dat zouden willen. Wij geven hieraan graag ruimte, door ook fysieke ruimtes te behouden of te creëren en niet het rendabel zijn in harde euro’s, maar de maatschappelijke waarde ervan te erkennen.

PvdD

08 maart 2022

De samenleving, dat zijn we samen. Een goed functionerende maatschappij zet de gezondheid en het welzijn van al haar bewoners voorop. Dit kan door buurthuizen ruimhartig te ondersteunen. Het multidisciplinaire concept van De Sleutel verdient navolging in elke wijk. De PvdD pleit daarnaast voor meer openbare, dus gratis toegankelijke sportplekken. Op cultureel vlak verdient het verenigingsleven alle steun (ook financieel). Op dit moment blijft het geld helaas nog te vaak bij de grote instellingen in het centrum hangen, terwijl juist aan de basis, in de wijken, het creatieve zaadje wordt geplant.

LPF Breda

08 maart 2022

Lijst Pim Fortuyn Breda wil het wij-gevoel weer terugbrengen in de wijken. Onze ouderen zijn zeer belangrijk voor ons en LPF Breda pleit dan ook voor het introduceren van een ouderendag. Een speciale dag waar de gemeente alle ouderen in Breda in het zonnetje zet zou wat ons betreft niet misstaan. De mensen die ons land en dus ook onze stad en regio hebben opgebouwd verdienen het respect en waardering die zij verdienen. Een ouderen-dag draagt bij aan het overbrengen van onze blijk van waardering.


Onze Bredase ouderen doen er toe. Het koppelen van jeugd aan ouderen is een bewezen succesformule die een dubbele positieve impact heeft op elkaar. Regelmatig jongeren en ouderen met elkaar in contact te laten komen door middel van een maatschappelijke stage of activiteiten geïnitieerd van de scholen dragen namelijk enerzijds bij aan het respect voor onze ouderen en anderzijds voor meer begrip voor onze jeugd. Ouderen zijn vaak heel toegankelijk, open en direct. Iets wat goed kan zijn voor vorming en ontwikkeling van onze jeugd in Breda.
Tot slot pleiten we voor het herleven van buurthuizen en- activiteiten zodat onze jongeren in de wijken weer met elkaar verbonden raken middels diverse jongerenprojecten.

FVD

08 maart 2022

Helemaal mee eens, de FVD wil inzetten op buurthuizen en verenigingen en dit lokale buurtleven stimuleren. We willen generatiewoningen of zogenaamde kangoeroewoningen om de sociale verbinding en het gemeenschapsgevoel te bevorderen. We zijn voor meer thuiszorg, mantelzorg en kleinschalige zorg door zo maatwerk en persoonlijke aandacht te geven. De partij is voor een ontmoetingsplek voor jongeren en om sportgelegenheden te stimuleren en te faciliteren. We willen dat de burgers zich makkelijk kunnen verbinden en een sociaal netwerk opbouwen, zeker in tijden van een crisis.

D66

08 maart 2022

De overheid is er voor iedereen. Dat betekent dat we ook naar iedereen helder moeten communiceren. Daarom wil D66 dat de communicatie van de gemeente en organisaties die aan de gemeente verbonden zijn, makkelijk en laagdrempelig is.

CDA Breda

08 maart 2022

De gemeente is er voor de faciliteiten en eventuele cofinanciering en ondersteuning. Maar binding ontstaat pas doordat mensen dingen samen gaan doen en de schouders er onder zetten. Dat kan de gemeente niet voor je overnemen, dat ontstaat door om te zien naar elkaar en samen wat weg te zetten. Voorzieningen in het sociale domein organiseren we nabij de doelgroepen die het nodig hebben.

BuurtBelangen

08 maart 2022

Betrokkenheid bij elkaar en omgeving vinden wij heel belangrijk. Dat noemen wij bewonerskracht. Verbinden en ontmoeten zijn belangrijke componenten voor het opbouwen van bewonerskracht. Bewonerskracht die kan leiden naar nieuwe ideeën en initiatieven die het wonen en leven in buurt, wijk of dorp beter maken. Het is daarom belangrijk dat meer inwoners van Breda mee gaan en kunnen doen aan de doorontwikkeling van buurt, wijk of dorp. Door inzet van digitale middelen in combinatie met fysieke aanwezigheid kan het nieuwe verbinden en ontmoeten enorm worden gestimuleerd.

Breda Beslist

08 maart 2022

De buurthuizen zijn in Breda grotendeels verdwenen en wij vinden dat deze terug moeten komen. Dit is echt een foute beslissing geweest, deze huizen verbinden door activiteiten zoals allerlei verenigingen. Daar pleiten wij dus voor.


Wat betreft de ruimere betekenis van het sociaal domein (WMO, jeugdzorg enzovoort) staat in ons programma de volgende stelling: “Breda Beslist is van mening dat op alle onderwerpen in het sociale domein en de zorg, de mens altijd centraal moet staan. We bezuinigen niet op de kwetsbare mens.”

50PLUS

08 maart 2022

Wezenlijk onderdeel van het samen leven met elkaar. Wij ipv ik! Ouderen maar ook jonge mensen zijn mede door de Coronapandemie in de afgelopen 2 jaar in een isolement geraakt. Eenzaamheid is toegenomen. Wij moeten meer oog voor elkaar hebben. Jong en oud. Door bij nieuwbouw een mix te bouwen met woningen die levensloopbestendig zijn, sociale woningen en vrije koopwoningen geeft dit een basis om samen met elkaar op te trekken. Zorg ook in verlengde voor goede buurthuizen, parken waar je elkaar kunt ontmoeten etc. Dit zal een langetermijnbeleid moeten worden. Kijk naar Oekraïne hoe broos en fragiel het leven is en het veilig met elkaar kunnen leven.

^ Naar boven