Communicatie

Een ruime meerderheid van de respondenten vindt dat de Gemeente onvoldoende en niet duidelijk genoeg naar de wijken communiceert over voorgenomen plannen en activiteiten. Hoe gaan jullie hierin verbetering aanbrengen?

 

Terug naar vragenoverzicht

 

 

Het debat begint op 00:03:39

 

ChristenUnie Breda

07 maart 2022

De ChristenUnie organiseert al enkele maanden de zogenaamde ‘spreekuren’ in de wijk. Zo komen wij naar de mensen toe en hopen dat dit drempelverlagend werkt als mensen vragen, opmerkingen of suggesties hebben voor het gemeentebeleid van Breda. De spreekuren zijn gewoon op de parkeerplaats van je lokale supermarkt en daarom heel laagdrempelig. Zo heb je gewoon één aanspreekpunt en gaan we graag met je in gesprek, waar we ook voorgenomen plannen toelichten.


Daarnaast ziet de ChristenUnie de wijkraden als belangrijke partner voor communicatie. Zij zijn een goede afspiegeling van de buurtbewoners en door hen te informeren over voorgenomen plannen moet de communicatie beter verlopen.

 

Tenslotte wil de ChristenUnie dat de gemeente Breda actiever communiceert op sociale media over voorgenomen plannen. Als dit ingrijpende plannen zijn die veel losmaken, moet er een moment zijn voor fysieke ontmoeting, uitleg en wederhoor.
Integraal voor deze plannen is dat de gemeente Breda in duidelijke taal schrijft en spreekt, zodat het duidelijk is voor laaggeletterden.

VVD Breda

07 maart 2022

Bij veranderingen in de wijk vinden wij het enorm belangrijk dat de gemeente dit zoveel mogelijk samen met de wijk doet. Bewoners weten namelijk het beste wat er speelt in de eigen straat/wijk. We moeten ons beseffen dat ambtenaren op het stadskantoor niet altijd de waarheid in pacht hebben maar, vroegtijdig, met de wijk in gesprek moet gaan over veranderingen.

SP Breda

07 maart 2022

Ook wij horen regelmatig dat informatie te laat naar de wijken en dorpen gaat, terwijl er wel al contacten zijn. Dit moet beter. Bewoners betrekken bij plannen en activiteiten is niet een lastige hobbel al lijkt dat soms wel zo te worden ervaren nu. Het is juist een Bredase manier van met elkaar omgaan is onze beleving.

PvdD

07 maart 2022

Partij voor de Dieren wil de huidige, inderdaad wankele participatie op de schop gooien. We zetten daarbij onder meer in op de volgende elementen, hier gemakshalve in opsomming:
– kinderombudsman en jeugdraad instellen
– voor elke wijk een wethouder aanspreekbaar maken
– raadgevend referendum invoeren
– wijkraden verstevigen ipv tegenwerken
– vergunningsplichtige plannen eerder en duidelijker aankondigen, ook in de fysieke ruimte, bijvoorbeeld met informatieborden en linten om (mogelijk) te kappen bomen.
– inwonersinitiatieven worden omarmd, we maken geen beleid voor maar MET inwoners.

LPF Breda

07 maart 2022

De gemeenteraad staat in dienst van haar inwoners, en niet andersom. Dus vinden wij het cruciaal dat de communicatie eenduidig, toegankelijk en transparant is en beoogde plannen tijdig en volledig worden gedeeld met inwoners zodat zij hun belangen kunnen duiden en hun mening kunnen geven hierover zodat de raad dit mee kan nemen in hun besluitvorming.


KLACHTENBEHANDELING
Tot slot willen we dat er wordt toegezien op een communicatieplatform waarbij signalen, bevindingen en klachten vanuit de inwoners sneller, effectiever en met meer betrokkenheid worden opgepakt, opgevolgd en opgelost. Ook als partij willen wij een wekelijks spreekuur inrichten waarbij de Bredanaars direct in contact kunnen treden met de raadsleden van LPF Breda zodat er kordaat kan worden gehandeld.


INSPRAAK & TEGENSPRAAK
Ondanks de diverse verbeteringen die inmiddels zijn gerealiseerd op het gebied van directe democratie lopen we achter bij wijkraden en (dorps)kernen waar nog te vaak op weerstand wordt gestuit van uit het college en ontstaat er het gevoel dat men niet serieus wordt genomen en niet gehoord wordt. Graag wil LPF Breda hier significante veranderingen in aanbrengen om ook hier de mate van inspraak te verbeteren. De wijkraden en dorpskernen staan dichter bij de praktijk waardoor juist hun input de meest concrete adviezen kan opleveren.


VERNIEUWING BESTUURSCULTUUR
Nog te vaak wordt er op diverse plaatsen buiten de raadszaal politiek bedreven waarbij op informele wijze belangrijke besluiten worden genomen, buiten het zicht en zonder inspraak van anderen. Daarnaast ontdekken we met enige frequentie dubieuze nevenactiviteiten van volksvertegenwoordigers die veelal onbesproken blijven. Dit moet veranderen. Wij willen deze schimmige bestuurscultuur doorbreken door transparantie en inzichtelijkheid zodat besluiten kunnen worden genomen waar ze horen, in de raadszaal.


REFERENDUM
Om de kloof tussen politiek en inwoners te verkleinen is een (adviserend) referendum een effectief middel ter bevordering van de directe democratie binnen ons Breda. Helaas hebben de gevestigde partijen in de landelijke politiek het bindend referendum afgeschaft. Een adviserend referendum blijft dan over. Ook hiermee stijgt de betrokkenheid van inwoners met de Bredase politiek en wordt er duidelijk inzicht verkregen in hun standpunten over vraagstukken die van impact zijn op hun dagelijkse leven. LPF Breda zal er dan ook alles aan doen om het college de wens van het volk te laten opvolgen! Tevens moet de drempel voor de Bredanaar, om een referendum aan te vragen, omlaag.

FVD

07 maart 2022

Wij vinden dat er sowieso meer macht naar de burger toe moet gaan, een kleinere overheid en meer transparantie in het bestuur en beleid, ook bij het maken van het beleid. We willen burgers raadplegen en betrekken bij de lokale problematiek, bijvoorbeeld door het houden van een bindend referendum of open forums voor de burgers. Verder willen we een systeem van akkoorden op de hoofdlijnen en niet een dichtgetimmerd coalitieakkoord.

CDA

07 maart 2022

Afgelopen jaren is er veel gedigitaliseerd, maar juist een fysiek BredaBericht kan het verschil maken. Breda moet fysieke communicatie niet vergeten. Daarnaast zouden wij graag zien dat Breda meer doet met de lokale media om zo een groter bereik te krijgen dan via enkel haar eigen kanalen. Ten slotte zien we de potentie van een MijnBreda app waar op heel gericht bewoners kunnen worden geïnformeerd maar ook dingen geregeld kunnen worden.

BuurtBelangen

07 maart 2022

Communicatie en informatie is essentieel voor een goede samenwerking tussen wijk en gemeente. Dat begint al bij het maken van plannen en activiteiten die de wijk aangaan. Daar moeten onze inwoners al direct vanaf het begin bij betrokken worden. In die gerichte aanpak moet besproken worden hoe en op welke wijze er gecommuniceerd en geïnformeerd gaat worden.

50PLUS

07 maart 2022

Communicatie is een wezenlijk onderdeel voor GR en alles wat de gemeente organiseert en plant. Gezien feit dat dat dit zelfs stelling 1 is willen we als 50PLUS eerst de wijken in gaan om te horen (incl. de uitgevoerde enquête) wat er gemist wordt en welke instrumenten er zijn om dit te verbeteren (op papier, via de site van de gemeente, voor de afzonderlijke wijken etc). Dan kunnen we hiervoor op de korte termijn een (verbeter)plan maken en invoeren en over 4 jaar bezien of dit een verbetering is geweest.

D66 Breda

07 maart 2022

We investeren in de opleidingen van ambtenaren, met extra aandacht voor de menselijke maat in de omgang met inwoners. Door meldingen van inwoners snel op te pakken en daar altijd een terugkoppeling op te geven, stimuleren we inwoners om mee te denken met de gemeente en de kansen of problemen die ze zien door te geven.

Om het menselijke contact tussen ambtenaren en inwoners te verbeteren, zien we graag dat ambtenaren vaker hun werk vanuit bijvoorbeeld buurt- of dorpshuizen doen. Samen met de wijkagent zijn zij een aanspreekpunt in de buurt.

Breda Beslist

07 maart 2022

Ervoor zorgdragen dat vanuit het stadskantoor dus beter informatie wordt doorgegeven. Bijvoorbeeld werkzaamheden in een straat de bewoners tijdig op de hoogte brengen. Inclusief uitleg wat wordt er gedaan en hoelang gaat het duren. En bij grote veranderingen in de straat/wijk/buurt/ dit duidelijk vooraf communiceren en (sneller-) inspraak avonden plannen. Ook de gemeente zou vaak gebruik moeten maken van platformen zoals HB nieuws-Modern Prinsenbeek. Wij willen ook verbetering van de klachtenafhandeling.

^ Naar boven