Trottoirs

Een serieus knelpunt vormt de conditie van de trottoirs. Losse en scheefliggende stoeptegels, regenplassen, wortelopdruk, et cetera. Dit komt niet voor niets al in de derde vraag naar voren. Hoeveel prioriteit heeft het voor jullie?

 

Terug naar vragenoverzicht

 

 

Dit filmpje is dezelfde als bij Verkeersdrempels omdat het in één totaal-interview is opgenomen

 

ChristenUnie Breda

08 maart 2022

Een stoeptegel is inderdaad irritant, maar niet onoverkomelijk. Hoewel dit zeer zeker een taak is van de gemeente, vinden wij het aanpakken van sociale ‘scheve’ infrastructuur belangrijker, zoals armoedebeleid, woonruimte en eenzaamheid.


De CU komt op voor onze Schepping en zal dus prioriteit geven aan het vergroenen van Breda en het vergroten van de biodiversiteit. Bomen kappen vanwege wortelopdruk hoort daar dus niét bij, we moeten zoeken naar een evenwicht waarin natuur en de mens even belangrijk zijn.

VVD Breda

08 maart 2022

Mensen moeten veilig over straat kunnen. Dat heeft niet altijd met meer politie of verlichting te maken. Op het moment dat ouderen of mensen die slecht ter been zijn niet veilig meer over de stoep kunnen is er iets mis.

SP Breda

08 maart 2022

Aansluitend op het antwoord bij Trottoirs, wij hebben dit zelf geconstateerd en zijn ook mensen gaan vragen om hun notoire slechte plaatsen met ons te melden. Breda hoort een toegankelijke stad te zijn ook voor mensen met een rollator, kinderwagen en rolstoel bijvoorbeeld. Groen is ook belangrijk en zelfs noodzakelijk maar als dit de stoepen ontoegankelijk maakt en ook schuttingen en opritten van inwoners kapot maakt dan is wat ons betreft grote prioriteit aan het herstellen, vergroenen en tegelijkertijd denken aan een toekomstbestendige inrichting van de buitenruimte

PvdD Breda

08 maart 2022

Toegankelijkheid van openbare wegen is een groot goed. Pvdd pleit ervoor dat rolstoelvriendelijke stoepen de norm worden. Sowieso dienen alle openbare en publieke ruimtes optimaal toegankelijk te worden voor mensen met een lichamelijke, visuele of auditieve beperking te zijn.

 

PvdD pleit ervoor om de openbare ruimte sowieso meer te gebruiken voor fietsers en voetgangers en minder voor de auto. Dat betekent bredere stoepen en fietspaden en minder ruimte voor de auto.

Wij zien bijvoorbeeld voor BOA’s een taak weggelegd voor de verbetering van de staat van de leefomgeving, dus ook de weg.

Regenplassen zijn niet los te zien van de klimaatverandering en vormen een symptoom van een groot probleem, sterker nog, het grootste van onze tijd. De klimaatverandering. Zoals u weet gaat PvdD voorop in de strijd hiertegen.

 

Wortelopdruk kan voorkomen worden door een meer gevarieerde begroeiing. Struwelen (struikgewassen) zijn hierin al een verbeterpunt en nog goed voor de biodiversiteit ook!

LPF Breda

08 maart 2022

Lijst Pim Fortuyn Breda pleit voor een schone, veilige en goed onderhouden publieke ruimte. Dit is in veel gevallen in Breda, en dus ook in de Haagse Beemden, niet het geval met alle gevolgen van dien. Er moet intensief worden gekeken naar de staat van de publieke ruimte en adequaat onderhoud worden gepleegd op deze locaties zodat iedereen hier zorgeloos gebruik van kan maken en het woongenot en ook op de trottoirs onze veiligheid wordt gewaarborgd.

FVD Breda

08 maart 2022

Onze hoofdthema's gaan over de coronamaatregelen en tegen de QR-samenleving, meer democratie en macht naar de burger en de lokale identiteit en cultuur van de stad behouden. Dat wil zeggen dat we de kleine ondernemer (MKB) en samenwerking stimuleren op lokaal niveau. Als de coronamaatregelen maar blijven terugkomen en nog strenger worden, dan kunnen we amper aan het beleid voor de samenwerking en de stoeptegels en trottoirs werken. Als die basis op orde is, kunnen we in gesprek gaan en blijven met de wijken en kijken wat prioriteit heeft en de belangen van de burger zijn per wijk.

D66 Breda

08 maart 2022

Het is ontzettend belangrijk dat onze straten goed onderhouden zijn. Dat draagt bij aan het leefplezier in onze stad en dorpen. Bewoners kunnen situaties waarin dat onderhoud tekortschiet nu aankaarten in de BuitenBeter-app. D66 Breda vindt het belangrijk dat wanneer inwoners een melding maken over iets wat buiten beter kan, zij ook een betere terugkoppeling krijgen over wat er met hun melding is gedaan. Zo werken we samen aan een mooie en toegankelijke stad.

CDA Breda

08 maart 2022

Het onderhoud van de openbare ruimte is al jaren kind van de rekening, het CDA Breda wil dat dit beter structureel budget toebedeeld krijgt. We hebben een achterstand en we doen aan kapitaalvernietiging. Dat is niet hoe het zou moeten zijn. Daarom geven wij dit punt in een schone en leefbare stad prioriteit. Juist niet alleen in centrum gebieden maar juist in de woongebieden. We zouden het ook graag zien daar waar bewoners bijvoorbeeld via groenadoptie zelf onderhoud doen de gemeente eromheen ook een tandje bijzet, wie goed doet, goed ontmoet.

BuurtBelangen

08 maart 2022

In ons denken bepalen buurt-wijk-dorpen zelf wat in prioriteit moet worden aangepakt. Bewoners snappen heus wel dat niet alle problemen in één keer kunnen worden opgelost. Maar zij kunnen wel heel goed beslissen in welke volgorde problematieken moeten worden aangepakt. Dus eerst prioriteren en daarna samen met bewoners een plan van aanpak maken.

Breda Beslist

08 maart 2022

Wij zijn het daar helemaal mee eens en vooral in Prinsenbeek is dit een groot probleem. Normaal wandelen op de stoep is vaak niet mogelijk. Als je een beperking hebt, bijvoorbeeld rollator/rolstoel kun je niet over de stoep. Breda Beslist zal prioriteit maken van het daarvoor middelen (geld) vrijmaken en dit al te lang bestaande probleem aandragen om op te lossen.

50PLUS

08 maart 2022

Zeer belangrijk punt voor ons. Ook tijdens het debat afgelopen donderdag van Breda voor Iedereen (ook voor mensen met beperking, rolstoelen, kinderwagens) was dit een belangrijk item. Er wonen 3 kandidaten van 50PLUS in deze wijk en herkennen dit ten zeerste. Door vorige coalitie (VVD) als onbelangrijk betiteld. Terwijl dit letterlijk de basis (!!!) is om je veilig te kunnen bewegen. Dit moet voor ons een hoge prioriteit krijgen gekoppeld aan wijk-watchers die per wijk dit soort zaken in de gaten houden en laagdrempelige loketfunctie kunnen hebben!!

^ Naar boven