Verkeersveiligheid

61% Geeft hieraan een onvoldoende. Slecht overzicht op kruispunten, onduidelijke scheiding van voet- en fietspaden en autowegen en niet of te laat gesnoeid groen dragen hieraan bij. Hoe ziet jullie Plan van Aanpak eruit? 

 

Terug naar vragenoverzicht

 

 

ChristenUnie Breda

08 maart 2022

De ChristenUnie ziet dat er in Breda meer dan gemiddeld ongelukken gebeuren, en geeft daarom in het programma ruim aandacht aan verkeersveiligheid. Kernpunten daarin zijn:
- Het eenduidiger inrichten van wegen en kruisingen. Te vaak is bijvoorbeeld de ene kruising in een weg gelijkwaardig, en de volgende een constructie uitrit, of nodigt de stoep blijkbaar uit om te parkeren tot op de hoek.
- Autoverkeer en licht verkeer (fiets en voetganger) zo min mogelijk langs dezelfde route leiden, maar voor elk een eigen voorkeursnet aanleggen.


De ChristenUnie heeft ‘mobiliteit’ en ‘verkeersveiligheid’ uitgebreid in haar verkiezingsprogramma beschreven. Het gaat uit van het STOP-principe: eerst Stappen (ruimte voor voetgangers), dan Trappen (voldoende ruimte en veilige routes voor fietsers), dan Openbaar Vervoer (goed en bereikbaar in alle delen van onze Gemeente) en dan pas de Personenwagen. Dit STOP principe sluit tevens aan bij het vergroenen van ons Breda.

VVD Breda

08 maart 2022

Als Bredase VVD willen we gevaarlijke punten opnieuw inrichten. Waar het kan willen we de fietspaden zoveel mogelijk gescheiden maken van de rijbaan. Ook willen we dat er een laagdrempelig meldpunt komt om gevaarlijke plekken te melden. Natuurlijk moet er wel goede verlichting zijn zodat ook in de avonduren mensen over een veilig en verlicht fietspad richting de Haagse Beemden of Prinsenbeek moeten kunnen fietsen.

SP Breda

08 maart 2022

Ook wij hebben de klachten binnengekregen van het racen op de arenberglaan tot onoverzichtelijke fietsoversteekplaatsen. Voor verkeersveiligheid zouden wij graag een meldpunt starten wat dan vervolgens met omwonenden gaat kijken hoe het beter kan en moet. Dus ook hier niet 1 specifieke oplossing maar in gesprek met inwoners kijken welke oplossing waar het beste resultaat heeft.

PvdD Breda

08 maart 2022

Breda is helaas (nog) een autostad. Dat betekent dat wij met zijn allen in een stad leven die haar blik niet op de toekomst heeft gericht, maar op het verleden. Binnen afzienbare tijd zal Breda een fietsstad worden (denk alleen al aan het elektrisch fietsen en scooteren). Ook meer elektrische taxi's lijken ons een prima idee. Wij zeggen: hoe meer fietspaden hoe beter. Ook voetgangers hebben wat ons betreft altijd voorrang.

 

Wat betreft het groen: voor de leefbaarheid van de stad, onze gezondheid (en die van alle andere soorten) is meer groen cruciaal in de strijd tegen de opwarming van de stad. Breda moet geen hitte-eiland worden. Waar ongelukken plaatsvinden zal naar oplossingen moeten worden gezocht die het groen combineren met een veilige weg. Bijvoorbeeld door hiervan een eenrichtingsweg te maken.

LPF Breda

08 maart 2022

De afgelopen jaren zien we een terugkerend patroon van verkeersongevallen op kritieke verkeerslocaties. Locaties die aantoonbaar gevaarlijk zijn, moeten snel worden verbeterd. LPF Breda wil hier stevig op inzetten en streeft naar nul verkeersdoden. Het beveiligen en optimaliseren van gevaarlijke verkeerspunten, fietspaden en oversteekplaatsen is een eerste stap in het veiliger maken van het Bredase verkeer. Ook hier geldt dat het onderhouden en overzichtelijkhouden van de publieke ruimte een voorwaarde is om de verkeersveiligheid te verbeteren.

FVD Breda

08 maart 2022

Zoals aangegeven in het vorige antwoord, willen we per wijk gaan kijken waar zich gevaarlijke verkeerssituaties voordoen. Dit gaan we dan doorlichten en bekijken hoe dit te verhelpen valt. Ook willen we investeren in een fijnmazig OV-netwerk en een regionaal fietsnetwerk. Hierin kunnen we met de burger kijken naar de veiligheid en overzichtelijkheid van de auto- en fietswegen.

D66 Breda

08 maart 2022

Verkeersveiligheid is ontzettend belangrijk. Zeker als fiets- of voetganger ben je extra kwetsbaar in het verkeer. Daarom wil D66 Breda structureel betere fietspaden aanleggen. Deze fietspaden zijn breder, los van de autoweg en met ongelijkvloerse kruisingen. Voor de veiligheid van kinderen geven we hier extra aandacht aan rondom scholen en sportclubs. Maar onveilig verkeer is natuurlijk niet met één maatregel op te lossen. In ons verkiezingsprogramma hebben we nog veel meer plannen staan voor een veilig verkeer.

CDA Breda

08 maart 2022

Hebben we nog niet specifiek, anders dan dat er extra geld moet naar verkeersveilige inrichting van wegen. Daarnaast zal beter onderhoud van openbare ruimte zorgen voor minder te laat gesnoeid groen.

BuurtBelangen

08 maart 2022

Ook hier pleiten wij voor goed en gedegen onderzoek. Een onderzoek waarbij de bewoners uit de wijk vol bij worden betrokken. Deze betrokkenheid moet zorgdragen voor een zo groot mogelijke consensus over de resultaten van het onderzoek. Als blijkt dat er gevaarlijke kruispunten zijn met een hoog risico van ongelukken dan moeten die direct worden aangepakt. Al het overige moet worden opgenomen in de bij punt 3 genoemde prioriteitenlijst. De bewoners beslissen dan zelf in welke volgorde van prioriteit dit probleem moet worden aangepakt.

Breda Beslist

08 maart 2022

Deze is niet eenvoudig en kan niet zomaar even opgelost worden. Er wordt in Breda getracht “werk met werk” te maken. Dus als je ergens de stoep of riool aanpakt, gelijk daar de verkeersveiligheid aanpakken. Het Plan van Aanpak wordt gemaakt op het stadskantoor; wij kaarten reeds dikwijls aan bij het college waar het niet goed gaat en zullen daar zeker mee door gaan.

50PLUS

08 maart 2022

Helaas zeer herkenbaar. Ons voorstel is om een aparte ambtenaar hiervoor aan te stellen die alles rondom verkeersveiligheid focus op heeft. Zowel voor de voetgangers, spelende kinderen, fietsers, maar ook voor de automobilisten. Wij ipv ik is ons motto en dat geldt ook hiervoor dat we het met elkaar moeten doen. Vanuit stelling 1 is het ook goed als er een wijk-watcher hierin mede participeert.

^ Naar boven