Skip to content

 

 

Nieuwsbrief Netwerk Haagse Beemden januari 2022

 

De eerste nieuwsbrief van het jaar! Iets later, maar daardoor kunnen we nu wel de meest actuele informatie geven.

Zoals de meesten van ons hebben ook wij de periode rond Kerst en Oud en Nieuw gebruikt om terug te kijken, na te denken, uit te rusten en voorzichtig vooruit te kijken.

Tijdens het eerste overleg van de kerngroep in 2022 heeft Wim Schul aangegeven niet meer in de kerngroep mee te willen draaien. Hij gaat zich volledig richten op de werkgroep Informatiepunten. Daarnaast gaan we op zoek naar een nieuwe secretaris. Diana Luu is min of meer in deze functie gerold omdat zij Wim vanaf het begin heeft geholpen de organisatie van Netwerk Haagse Beemden op te zetten en wil deze taak nu graag overdragen.

Deze nieuwe situatie heeft geleid tot een herbezinning op de manier waarop we tot nu toe hebben gewerkt. We zijn tot de conclusie gekomen dat de kerngroep zijn taken heeft vervuld. De werkgroepen hebben vorm gekregen en vele contacten met gemeente en andere partijen zijn gelegd. Daarom is de kerngroep met ingang van 1 februari 2022 ‘opgeheven’ en gaan we werken met een kernoverleg 1 x in de 6 weken. Elke werkgroep vaardigt 1 of 2 personen af naar dit overleg. Daarnaast informeren de contactpersonen van de werkgroepen elkaar tussentijds indien nodig. Zo neemt de vergadertijd aanzienlijk af en kunnen we ons met zijn allen meer richten op de doelen die we in de werkgroepen hebben gesteld!

De frequentie van de nieuwsbrief wordt hieraan ook aangepast: deze zal ook 1x in de zes weken( vlak na het kernoverleg) worden gemaakt en verzonden.

 

 

Hieronder de oproep van Diana:

 

Word jij secretaris van het Netwerk Haagse Beemden?

 

In grote lijnen weten we allemaal wat er verwacht mag worden van een secretaris bij een bewonersinitiatief. En om die reden wil ik je niet te veel afschrikken met een ellenlange lijst met opsomming van werkzaamheden. Als je interesse hebt om mij op te volgen dan spreken we beter even af.

Vrees niet! ik zal stapsgewijs de werkzaamheden overdragen.

Gemiddeld ben je per week een uur of drie kwijt aan de werkzaamheden, uiteraard verschilt dit per week.

Misschien ten overvloede: Netwerk Haagse Beemden is een groep wijkbewoners die samen een project hebben opgestart (Haagse Beemden Verbindt). In Haagse Beemden Verbindt hebben bewoners samen 4 doelen gesteld voor (betere) verbindingen in de wijk: wijkhart rondom heksenwiel, parken & poosplekken, informatiepunten en wandel/fietspaden. Op dit moment zijn er ongeveer 30 actieve bewoners verdeeld over de 4 werkgroepen bezig om de doelen te realiseren.

Heb je interesse neem dan contact op met mij. Ik ben op de volgende wijze te bereiken:

Mail: netwerkhaagsebeemden@gmail.com

Telefoon: 06 – 12327839

Groetjes,

Diana Luu

Secretaris Netwerk Haagse Beemden

 

 

 

overzicht werkgroepen

werkgroep informatiepunt

Gelukkig konden met ingang van 19 januari 2022 de informatiepunten weer openen. Er is inmiddels een prachtige slideshow waarop activiteiten in de wijk worden aangekondigd. Deze slideshow zal te zien zijn op de informatiepunten maar in de toekomst ook op andere plaatsen in de wijk. En natuurlijk op onze website!

We werken mee aan het maken van de informatiegids over de Haagse Beemden.

Regelmatig zijn de Afvalcoach en de WijkBOA aanwezig op het informatiepunt voor vragen, de actuele data staan op www.infopunthb.com

En ook wethouder Arjen van Drunen is een aantal keren aanwezig om kennis te maken met bewoners. Ook deze data zijn te vinden op www.infopunthb.com

 

werkgroep wandel/fietspaden

De fietsroute met de gemeente heeft jammer genoeg nog niets concreets opgeleverd, we hopen daar snel meer over te horen.

We hebben contact gehad met de gemeente over het plan van Copijn voor de landgoederenzone. Als wandelpadengroep voelen we ons daar zeer bij betrokken. Wij zijn voorstander van meer diverse natuur in het gebied en veilige mogelijkheden om daarvan te genieten. Na dit gesprek hebben wij contact opgenomen met de wijkraad Bekom en met Natuurplein. Zo zijn we samen tot een alternatief voorstel gekomen. Meer over dit voorstel volgt binnenkort in het HBNieuws!

 

werkgroep Heksenwielplein

De werkgroep heeft, samen met een vertegenwoordiging van de werkgroep wandel/fietspaden, een zeer inspirerend en leuk gesprek gehad met drie kunstenaars uit de wijk. Wij hadden via de Kunstroute gevraagd of zij mee willen denken over een kunstzinnige, zichtbare en uitnodigende manier om Heksenwielplein, Tweeschaar en de landgoederenzone met elkaar te verbinden. Hierbij in gedachten houdend dat dit ook op andere plaatsen toegepast kan worden , het moet zo een herkenbaar ‘iets’ worden dat aangeeft waar bijv. wandelroutes beginnen, mensen uitnodigt om Park Kesteren te bezoeken enzovoorts. Linda de Geus, William van de Zande en Thea Kanters zijn hier nu samen mee aan de slag en denken eind februari een voorlopig ontwerp te hebben.

 

werkgroep parken en poosplaatsen

Achter de schermen wordt er heel hard gewerkt aan de realisatie van Park Kesteren. Maar ook het Moerenveld en de aanleg van het basketbalveld aan de Scherpenakker houden de aandacht!

In de buurttuin aan de Tweeschaar is een eerste bankje gerealiseerd, er volgen er meer!

En we zijn bezig met de actie “ Samen fleuren we de wijk op”. Er komen weer nieuwe plekken waar bloemen en bollen door bewoners worden gezaaid/geplant. En zorgboerderij De Kleine Hoeve gaat prachtige houten bordjes maken voor al die mooie plekken, zodat iedereen weet dat hier bewoners bezig zijn met het mooier maken van de wijk. En dat daar hopelijk alle bewoners ook van opfleuren!

 

 

Voor alle werkgroepen geldt dat iedereen die mee wil denken van harte welkom is! Wil je meer weten? Mail naar netwerkhaagsebeemden@gmail.co

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

 

 

Nieuwsbrief december 2021

 

 

Wat is dit een bijzonder jaar geweest….ondanks corona hebben we met elkaar veel voor elkaar gekregen. Er is inmiddels een fijne samenwerking met de sociaal wijkbeheerder Jetze v.d. Ham en fysiek wijkbeheerder Juul Peters. OHoewel we regelmatig overleggen is het soms lastig dat wij vaak sneller willen dan de gemeente kan…

Ook zijn er goede contacten ontstaan met diverse politieke partijen.

Tijd om terug te kijken naar de mooie momenten uit 2021 van Netwerk Haagse Beemden!

 

 

* Er is een grote groep vrijwilligers ontstaan die zich direct inzet om de doelen uit ons plan Haagse Beemden Verbindt te bereiken.

* Een mooi moment was het openen van informatiepunten op drie plaatsen in de wijk. Drie ochtenden in de week is er ( wanneer dit weer veilig kan) de mogelijkheid om je te laten informeren over wat er allemaal in de wijk is, gebeurt en gaat gebeuren.

* Op 19 juni j.l. hebben we een mooi verjaardagsfeest gehad waarbij we 44 jaar Haagse Beemden hebben gevierd. In de Verbinding, bij de Donk , bij de Asterdplas, in de Lucaskerk en SCC ’t Kraaienest waren diverse grote en kleine activiteiten. Op deze dag zijn heel wat nieuwe verbindingen gelegd!

 

* En vorige maand hoorden we dat Park Kesteren er komt! Een geweldig resultaat dat mede voortkomt uit onze inzet naar de politiek.

 

 

We hopen de komende maanden steeds zichtbaarder te worden in de wijk, zodat nog meer wijkbewoners zich op deze nieuwsbrief abonneren en zo op de hoogte blijven van wat wij ( proberen te) doen.

Ken je iemand van wie je denkt dat die geïnteresseerd is in wat wij doen? Deel gerust deze nieuwsbrief!

 

Stand van zaken werkgroepen:

 

werkgroep informatiepunt

Deze werkgroep heeft vanwege corona de beslissing genomen om de informatiepunten voorlopig te sluiten. Heel jammer, maar het moet wel voor iedereen veilig en goed blijven voelen. Achter de schermen is contact geweest met Avans. Een aantal studenten gaat aan de slag met onze vraag hoe we meer bekend kunnen worden in de wijk.

Wandel- en fietspadenwerkgroep

De fietsroute met de gemeente heeft nog geen direct resultaat opgeleverd, we hopen dat de knelpunten die we samen geconstateerd hebben in de komende maanden (deels) aangepakt gaan worden.

Verder zijn wij als werkgroep bezig geweest met het plan van Copijn voor de herinrichting van de landgoederenzone. De landgoederenzone is typerend voor onze wijk, wie er doorheen of omheen fiets of loopt krijgt het idee dat hij ‘buiten’ is, uit de stad, in de natuur. De beleving die mensen nu hebben ( en graag houden denken wij) met heel af en toe een ree zien, misschien zelfs een vos, plus het vertrouwde beeld van de Galloways is belangrijk voor veel wijkbewoners. Maar biodiversiteit is enorm belangrijk voor de toekomst van onze wereld. Daarom vinden wij de overgang naar natuur tbv het Natuurnetwerk Brabant een goede zaak. In januari komen wij hier op terug, we werken samen met Natuurplein en Bekom aan een voorstel voor de landgoederenzone.

werkgroep Heksenwielplein

De werkgroep HWP maakt zich op voor een co-creatiesessie in het nieuwe jaar over de visie op het Heksenwielplein en omgeving. We spreken bewust over een visie, en nog niet over plannen, want die kunnen pas ontstaan als resultaat van de co-creatie sessie. In een dergelijke sessie zitten alle stakeholders aan tafel en denken actief mee. We hebben al gesprekken gevoerd met de sportverenigingen, de winkeliersvereniging, het Kraaiennest en enkele omwonenden, en deze partijen zijn enthousiast. We nodigen daarom alle geïnteresseerden uit om zich aan te melden op … voor deelname aan de co-creatiesessie. Graag zien wij u in het nieuwe jaar weer terug.

werkgroep parken en poosplaatsen

In deze werkgroep gebeurt momenteel heel veel ‘achter de schermen’. Vanzelfsprekend wordt nagedacht over hoe het park het beste vorm kan krijgen en op welke manier het beste input vanuit de bewoners kan worden opgehaald. Dat geldt ook voor het Moerenveld, waar overleg met bewoners veel aandacht krijgt. Ook voor het basketbalveld aan het de Scherpenakker moeten eerst wat meer ontwerpen gemaakt worden, er is veel overleg met de gemeente. Dit veld was oorspronkelijk gepland aan ’t Blok, maar daar bleek te weinig ruimte.

De hondenspeelplaats die aangelegd gaat worden tussen de prefab-woningen en ontmoetingscentrum de Sleutel krijgt vorm, er zal eerst een hek gezet worden. vervolgens zal, afhankelijk van de behoefte van bewoners ( en honden) , nagedacht worden over eventuele plaatsing van speeltoestellen voor de honden. Wij verwachten dat in 2022 heel veel concreet en zichtbaar gaat worden!

 

 

Voor nu pakken we even wat welverdiende rust.

We wensen iedereen een inspirerend en hoopvol 2022!

 

Voor alle werkgroepen geldt dat iedereen die mee wil denken van harte welkom is! Wil je meer weten? Mail naar netwerkhaagsebeemden@gmail.com

 

 

 

L

 

Nieuwsbrief oktober/november 2021

 

Helaas heeft onze poging om zoveel mogelijk wijkbewoners te bereiken en uit te nodige voor onze Bewonersochtend niet helemaal uitgepakt zoals gehoopt. Hoewel de bezorging ( veel mensen gaven aan de flyer niet te hebben gekregen) niet optimaal was kan dat niet de grootste reden zijn voor de lage opkomst.

 

Maar we laten ons niet uit het veld slaan en zoeken naar andere manieren om de wijk te informeren, bijvoorbeeld door kleinere informatiebijeenkomsten op diverse locaties in de wijk. En we waren erg blij met de bewoners die wél aanwezig waren, zij waren zeer geïnteresseerd en er zijn mooi en goede gesprekken gevoerd.

 

En dan nu GOED NIEUWS:

 

PARK KESTEREN GAAT ER KOMEN !!!!!!

 

Even geleden hebben wij een gesprek gehad met twee raadsleden van Groen Links over het plan Haagse Beemden Verbindt. Zij waren zeer geïnteresseerd, onze ideeën voor Park Kesteren vonden zij zo sterk dat zij een motie ingediend hebben om daar twee tonvoor te begroten. Dit is na bespreking uitgebreid naar drie ton en die motie is vervolgens UNANIEM aangenomen in de gemeenteraad. Dit voelt als een enorme waardering voor al het werk dat met name door de werkgroep Park en Poosplekken al is verzet. Een geweldige opsteker en stimulans om ook voor onze andere plannen zo’n resultaat te bereiken.

 

 

werkgroep informatiepunt

Zoals bekend zijn inmiddels drie informatiepunten geopend in de wijk.

op woensdag in het kantoor van Alwel aan de Katerdonk, 10.00 – 12.00 uur

op donderdag in Inloop de Verbinding, 10.00 – 12.00 uur

op vrijdag in de Lucaskerk, 10.00 – 12.00 uur

Een grote groep vrijwilligers zet zich hiervoor in, gastvrij, enthousiast en altijd bereid om bewoners verder te helpen in hun vraag- of zoektocht.

De informatiepunten hebben ook een eigen website, die vooral intern gebruikt wordt maar waar wel een wijkkalender op te vinden is en een aantrekkelijke slideshow met informatie over diverse activiteiten in de wijk.

zie www.infopunthb.com !

De grote uitdaging hier is het optimaal houden van de informatie en de professionals in de wijk meer te betrekken bij de informatiepunten. Zo worden bijvoorbeeld regelmatig de wijkBOA’s uitgenodigd, bijv. om in gesprek te gaan over vuurwerkoverlast. Het streven is om dit soort ‘spreekuren’ uit te breiden.

 

 

Wandel- en fietspadenwerkgroep

Op 22 november a.s. fietsen leden van deze werkgroep samen met ambtenaren van de gemeente een rondje door de wijk. We willen hen een aantal knelpunten en gevaarlijke situaties zelf laten ervaren. In deze ronde zijn o.a. opgenomen de route van Moerenpad naar de Kinderboerderij, van de Kinderboerderij naar de skatebaan, de fietsroute langs de Westerhagelaan die verdwijnt bij de IJsbrandsberg, de verbinding van Moerenpad naar Wildertpad en de wandelroute rond de Emerput.

Daarnaast wordt op korte termijn het plan van de gemeente voor de landgoederenzone besproken, wij hadden daar een aantal voorstellen voor ( Bijenroute, laarzenpaden) die er niet in zijn opgenomen. We willen daar graag een voorstel voor wijziging van het plan voor maken.

 

werkgroep Heksenwielplein

 

In de gesprekken met de gemeente is het begrip co-creatie aan de orde gekomen. Volgens Wikipedia is dat een vorm van samenwerking, waarbij alle deelnemers invloed hebben op het proces en het resultaat van dit proces, zoals een plan, advies of product. Kenmerken van cocreatie zijn dialoog, ‘common ground’, enthousiasme, daadkracht en focus op resultaat.

De winkeliersvereniging is enthousiast, op korte termijn zal het co-creatieproces gaan starten!

En voor iedereen zichtbaar: de buurttuin bij de Lucaskerk op de Tweeschaar is aangeplant, het ziet er geweldig uit. Dit is een eerste stap in de richting van een uitnodigende, groene verbinding van Heksenwielplein naar de landgoederenzone ( en omgekeerd natuurlijk). De tuin is gerealiseerd door vrijwilligers uit de buurt naar een prachtig ontwerp van Linda de Geus ( vrijwilliger van onze werkgroep Parken- en Poosplekken.)

 

 

werkgroep parken en poosplaatsen

Deze groep heeft echt een feestje te vieren door het beschikbaar komen van het budget voor zowel het ontwerpen als het realiseren van Park Kesteren. Ook is deze groep betrokken bij het realiseren van de buurttuin bij de Lucaskerk, waar het resultaat steeds beter zichtbaar wordt.

 

Daarnaast wordt hard gewerkt aan het Moerenveld,

 

 

 

 

Volop werk aan de winkel dus! Wij blijven ons inzetten voor onze Haagse Beemden!

Voor alle werkgroepen geldt dat iedereen die mee wil denken van harte welkom is! Wil je meer weten? Mail naar netwerkhaagsebeemden@gmail.com

 

 

 

Nieuwsbrief september 2021

 

Iets later dan bedoeld, maar zo kunnen we wel de laatste informatie meegeven!

 

BEWONERSOCHTEND OP ZATERDAG 6 NOVEMBER, 10.00 – 12.00 UUR

programma en locatie volgt

 

 

De samenwerking met de gemeente Breda krijgt steeds meer vorm. Fysiek wijkbeheerder Juul Peters en sociaal wijkbeheerder Jetze v.d. Ham werken hard om ons te helpen bij het uitvoeren van onze plannen. Dat zijn natuurlijk een aantal plannen voor de lange termijn, met name de realisatie van Park Kesteren en een veiliger, socialer en warmer Heksenwielplein gaan tijd en veel geld kosten, dat ook nog niet begroot is. Ook structurele verbetering van wandel- en fietspaden is iets van de lange adem.

Daarnaast is Marcel Hermans een aantal keren aangeschoven namens Verbeter Breda. Ook hij toont oprechte interesse en wil zich hard maken voor ( onderdelen van ) Haagse Beemden Begroot.

 

Samen met deze mensen zijn we nu op zoek naar doelen die op wat kortere termijn gerealiseerd kunnen worden. Zaken waardoor echt zichtbaar wordt dat we heel hard werken aan verbeteringen voor de wijk. Eind deze maand moet daar duidelijkheid over zijn!

 

werkgroep informatiepunt

Deze werkgroep heeft in korte tijd veel bereikt, want inmiddels zijn drie informatiepunten geopend in de wijk.

op woensdag in het kantoor van Alwel aan de Katerdonk, 10.00 – 12.00 uur

op donderdag in Inloop de Verbinding, 10.00 – 12.00 uur

op vrijdag in de Lucaskerk, 10.00 – 12.00 uur

Een grote groep vrijwilligers zet zich hiervoor in, gastvrij, enthousiast en altijd bereid om bewoners verder te helpen in hun vraag- of zoektocht.

Zij hebben op 25 september j.l. een Open Dag georganiseerd, waarbij eenmalig op zaterdag alle drie de punten tegelijk open waren. Naast kennismaking met de informatiepunten en wat die te bieden hebben aan de bewoners van de Haagse Beemden kon een spel gespeeld worden om de kennis over de wijk te testen. Hoewel de belangstelling niet zo heel groot was is het wel een mijlpaal!

De informatiepunten hebben ook een eigen website, die vooral intern gebruikt wordt maar waar wel een wijkkalender op te vinden is en een aantrekkelijke slideshow met informatie over diverse activiteiten in de wijk.

zie www.infopunthb.com !

 

 

 

Wandel- en fietspadenwerkgroep

Volop ideeën in deze werkgroep, denk aan thema-wandelroutes door de hele wijk. Een van de eerste routes zal de Bijenroute zijn. Op korte termijn zal het ontwerp voor de inrichting van de landgoederenzone door de gemeente gepresenteerd worden, de Bijenroute is daar ( dat hopen wij toch, want daar wordt al bijna 3 jaar aan gewerkt) onderdeel van. Ook gaat deze groep binnenkort op pad met ambtenaren van de gemeente om een aantal knelpunten te tonen. Denk daarbij aan een (niet-bestaande) route van Moerenveld richting Kinderboerderij, de verbinding van fietspad Moerenpad naar Wilderdpad( fietspad door de weilanden) en het mogelijk maken van een ‘echt’ rondje langs de Emerput.

 

 

werkgroep Heksenwielplein

In de gesprekken met de gemeente is het begrip co-creatie aan de orde gekomen. Volgens Wikipedia is dat een vorm van samenwerking, waarbij alle deelnemers invloed hebben op het proces en het resultaat van dit proces, zoals een plan, advies of product. Kenmerken van cocreatie zijn dialoog, ‘common ground’, enthousiasme, daadkracht en focus op resultaat.

De werkgroep gaat binnenkort de Winkeliersvereniging bijpraten en ontmoetingen organiseren met omwonenden van het Heksenwielplein. Ook de sportverenigingen bij het Heksenwiel worden uitgenodigd om mee te denken over de plannen.

 

 

werkgroep parken en poosplaatsen

Deze groep realiseert heel veel, al is dit niet altijd meteen zichtbaar en/of gekoppeld aan Haagse Beemden Verbindt. Zo is er verbinding gelegd tussenbewoners die een basketbalveld willen realiseren aan ’t Blok, waarover nu gesprekken gevoerd worden met de gemeente. Er is veel energie gestoken in de aanpak van het Moerenveld, met veel discussies en gesprekken met omwonenden. In wat in onze droom het Park Kesteren moet worden zijn een aantal nieuwe sporttoestellen geplaatst, die door jong en oud te gebruiken zijn. Ze staan bij het speeltuintje dat vlakbij Kinderboerderij de Sik staat.

 

 

Voor alle werkgroepen geldt dat iedereen die mee wil denken van harte welkom is! Wil je meer weten? Mail naar netwerkhaagsebeemden@gmail.com

 

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

In verband met de zomervakantie is dit een nieuwsbrief voor de maanden juli en augustus.

 

 

Op 13 juli j.l. is Team Verbindingen, zoals we de actieve groep bewoners noemen, bij elkaar geweest. We hebben teruggekeken op een in veel opzichten bijzonder jaar.

Want nog geen jaar geleden presenteerde Wim Schul zijn ideeën voor onze wijk, die na 44 jaar wel aan een update toe is. Daarna is in een zeer korte tijd Netwerk Haagse Beemden ontstaan. We zijn in vier werkgroepen aan de slag gegaan en hebben per werkgroep onze doelen geformuleerd. Op die manier is het plan/project Haagse Beemden Verbindt ontstaan. De gemeenteraad heeft zich zeer positief uitgelaten over onze plannen en er is een goede samenwerking ontstaan met fysiek wijkbeheerder Juul Peters en sociaal wijkbeheerder Jetze v.d. Ham.

Niet al het werk dat we doen heeft zichtbaar resultaat, dat maakt het soms ook lastig om vol te houden. Hieronder per werkgroep de bevindingen van het afgelopen jaar.

We hebben ook kort teruggekeken naar de 44ste Wijkverjaardag. Vooral veel positieve geluiden, volgend jaar gaan we voor een uitgebreidere versie waarbij nog meer organisaties betrokken kunnen worden. Na de zomervakantie zullen de voorbereidingen hiervoor starten.

De informatiemarkt, die helaas vanwege de coronamaatregelen niet door kon gaan, willen we dit najaar alsnog organiseren.

En we werken natuurlijk verder! In de vakantiemaanden gaan de werkgroepen hun doelen voor het komende jaar formuleren. En die willen we op 28 september met alle geïnteresseerde wijkbewoners delen, nu dat weer mag en kan!

Dus noteer vast de datum van 28 september in uw agenda, want dan organiseren we een bewonersavond in Ontmoetingscentrum de Sleutel. Nadere informatie volgt!

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar hebben we de politieke partijen in Breda benaderd en hen onze plannen voorgelegd. Wij hopen dat zij deze plannen mee gaan nemen in hun verkiezingsprogramma

Wandel- en fietspadenwerkgroep

Er zijn drie voorstellen gedaan aan de gemeente, die zijn ook gepresenteerd op de Wijkverjaardag.

  • een veiliger oversteek van de Oorden naar de Rietdijk ( bijv. door stoplichten met drukknop)
  • een betere en veiliger route naar de Asterdplas ( voetpad Krommedijk herstellen/verbeteren
  • veiliger wandel/fietsroute vanaf het bruggetje bij ’t Hoog Zand tot aan de Krommedijk) en de route van Moerenveld (gageldonk) richting kinderboerderij de Sik. ( fiets/wandelpad langs Moerenveld naar NBS Hoogakker, daarna wordt fietspad steeds onderbroken zonder bewegwijzering).

Dit is een van de werkgroepen die geduld moet hebben, want het ligt nu bij de gemeente. Maar we houden zeker de vinger aan de pols! Deze werkgroep gaat de komende tijd aandacht besteden aan bewegwijzering, plots ophoudende voetpaden en themaroutes.

werkgroep Heksenwielplein

Hier is veel onderzoek gedaan, ook in samenwerking met de gemeente. Daar is een ‘kansenkaart’ uit voortgekomen, met mogelijke oplossingen. Een eerste rotonde ( kruising met Heksenwiellaan) zit in de planning, een tweede rotonde bij de kruising met de Heksendans zou de snelheid nog beter reguleren. Doel is een betere, veiliger en groenere verbinding tot stand te brengen tussen Heksenwielplein, Tweeschaar en de landgoederenzone, waar langzaam verkeer en snelverkeer elkaar de ruimte geven.

Deze werkgroep gaat nu vooral draagvlak zoeken, met bewoners en andere belanghebbenden in gesprek over de voorstellen.

werkgroep parken en poosplaatsen

In een kleine bezetting is heel hard gewerkt met twee speerpunten: ontmoetingsplekken in het groen waar je wat langer wil blijven en het vergroenen van de wijk. Er is een kansenkaart gemaakt voor Park Kesteren, in samenwerking met de gemeente. Hier zijn al wel dingen zichtbaar, zoals de ‘zwerfkeien’ waarop gezeten en gespeeld kan worden. Dit park moet een fijne plek worden om te sporten ( Cruijffcourt), te spelen, op een bankje te zitten en verbonden worden met Kinderboerderij de Sik.

De werkgroep houdt zich ook bezig met kleinere ontmoetingsplekken in het groen, zoals de vele speelplekken. De gemeente vraagt ook om advies hierbij, want deze werkgroep heeft een zeer groot netwerk. Zo zijn bewoners die zich in willen zetten voor een basketbalveld bij elkaar gebracht, dit wordt in de nabije toekomst in samenwerking met de gemeente aan ’t Blok gerealiseerd.

Ook het Moerenveld heeft de aandacht van deze werkgroep, hier worden voorzichtige stappen gemaakt in overleg met de omwonenden.

werkgroep informatiepunt

Hier zijn in zeer korte termijn heel veel resultaten geboekt. Want inmiddels zijn er drie informatiepunten in de wijk !

  • op woensdag in het kantoor van Alwel aan de Katerdonk, 10.00 – 12.00 uur
  • op donderdag in Inloop de Verbinding, 10.00 – 12.00 uur
  • op vrijdag in de Lucaskerk, 10.00 – 12.00 uur

Fantastisch dat dit al gerealiseerd is, mede dankzij een aantal nieuwe vrijwilligers. Het streven is om in de toekomst ook minimaal een avond in de week open te zijn, het is dan ook zeker belangrijk dat er zoveel mogelijk vrijwilligers komen!

Er wordt hard gewerkt aan een goed systeem van vergaren en delen van informatie en een uniforme uitstraling van de locaties. Ook is overlegd met professionals in de wijk, zodat er zoveel mogelijk verschillende informatie te vinden zal zijn. De twee wijkbeheerders zullen regelmatig aanwezig zijn en er is overleg met de politie over regelmatige aanwezigheid van de wijkboa’s.

Het wijkinformatiepunt is een stichting, omdat het noodzakelijk was om rechtspersoonlijkheid te regelen. Het bestuur is inmiddels compleet.

Voor alle werkgroepen geldt dat iedereen die mee wil denken van harte welkom is! Wil je meer weten? Mail naar netwerkhaagsebeemden@gmail.com

 

Iedereen is van harte welkom op de BEWONERSAVOND OP 28 SEPTEMBER A.S.

aanvang: 19.30 einde 22.00 uur

locatie: Ontmoetingscentrum de Sleutel en Olympia

Nadere informatie volgt!

 

 

 

Archief

nieuwsbrief, verslagen, krantenartikelen & meer.

 

 

 

Nieuwsbrief Netwerk Haagse Beemden, 6 juli 2021

Iets later dan gepland, we moesten even bijkomen van de Wijkverjaardag!

Hoewel de 44ste Wijkverjaardag helaas niet helemaal kon doorgaan zoals gepland kijken we er toch met veel voldoening op terug. Uiteindelijk kon de informatiemarkt vanwege de coronaregels niet door gaan en moesten we improviseren. Het doel was het in contact komen met bewoners, dat was de belangrijkste aanleiding om deze Wijkverjaardag te organiseren. Informatie combineren met amusement, dat was het idee. De film “ Het geheim van de Haagse Beemden “ bij Inloop de Verbinding, het programma in de Lucaskerk en de Expositie in het Kraaienest zijn allemaal goed bezocht en we kregen veel positieve reacties. Jammer was dat niet iedereen naar binnen kon bij de kerk, maar dat was ivm de coronamaatregelen. Het programma bij de Asterdplas, dat georganiseerd was door de werkgroep sport Asterdplas, zat goed in elkaar maar is helaas niet zo goed bezocht.

Dankzij de medewerking van SCC ’t Kraaienest die de tuin beschikbaar stelden, konden zowel Netwerk Haagse Beemden als Bekom en Werkgroep Asterdplas met wijkbewoners in gesprek gaan over de plannen die er voor de wijk liggen. Voor wat betreft de ervaringen van Netwerk Haagse Beemden: hieronder meer, per werkgroep.

De organisatie van de Wijkverjaardag heeft inmiddels de evaluatie gehad, er zijn een aantal leerpunten ( deels problemen die ontstaan zijn door de coronamaatregelen) maar een tevreden gevoel overheerst. Veel positieve reacties van bezoekers gekregen. Het heeft voldoende enthousiasme opgeleverd om volgend jaar de viering van de 45ste verjaardag van de Haagse Beemden in 2022 te gaan organiseren!

Inmiddels is de website in de lucht: www.netwerkhaagsebeemden.com. Hierop onder het kopje nieuws ook diverse momenten van de Wijkverjaardag. Het archief zal de komende maanden ‘gevuld’ worden.

Werkgroep Parken en Poosplekken

Bij de informatietafel is een eerste kansenkaart getoond van een toekomstig Kesterenpark, waardoor een grote groene verbinding ontstaat tussen Ontmoetingscentrum de Sleutel, het Cruijffcourt en kinderboerderij de Sik. Met veel aandacht voor recreatie en mogelijkheden voor wat langer verblijf. De reacties hierop waren positief.

Het streven is om in de toekomst meerdere ‘parken’ in de wijk te krijgen die uitnodigen om er wat langer te zijn, bijv. te picknicken. Ook maakt deze werkgroep een inventarisatie van alle ‘kleinere’ speelplekken in de wijk, bezoekers waren heel blij dat hier een overzicht van komt. Want omdat deze vaak ‘verstopt’ liggen tussen de huizenblokken zijn ze niet altijd goed te vinden.

Werkgroep informatiepunt

Mede dankzij een prachtige maquette gemaakt door Wim Schul kregen bezoekers een beeld van hoe ons ideale informatiepunt er uit gaat zien. Omdat de locaties beschikbaar zijn en we de energie die er nu is vast willen houden zijn de drie informatiepunten inmiddels gestart. Op woensdagochtend in het gebouw van Alwel op de Katerdonk, op donderdagochtend bij Inloop de Verbinding en op vrijdagochtend in de Lucaskerk, steeds van 10.00 uur tot 12.00 uur. De presentatie heeft ook nieuwe vrijwilligers opgeleverd die deze informatiepunten gaan bemensen, loop er eens binnen en zie of het ook wat voor u/jou is!

De organisatorische kant komt ook steeds verder rond, zo is inmiddels een stichtingsbestuur gevormd en wordt er gewerkt aan statuten.

Werkgroep Heksenwielplein

Helaas konden er geen leden van deze werkgroep aanwezig zijn, omdat die taken elders hadden (m.n. in de Lucaskerk) of op vakantie waren. De tekeningen die in samenwerking met de stedenbouwkundige en verkeersdeskundige van de gemeente Breda gemaakt zijn trokken wel veel belangstelling. Aangezien we elkaar steeds informeren over de gemaakte stappen konden andere leden van het netwerk deze wel toelichten. Daarbij is steeds goed aangegeven dat deze tekening een soort ideaalbeeld is, en dat dit geen vastgesteld plan is. Zo staan op de tekening twee rotondes getekend, een bij de kruising met de Heksenwiellaan en een bij de kruising met de Heksenwaag. De plannen voor de eerste rotonde waren bij een aantal bezoekers wel bekend, al waren ze er ook sceptisch over: dat horen we al jaren maar er gebeurt niks. Allen waren het erover eens dat de Emerparklaan een ‘breuklijn’ vormt en voor fietsers en zeker voetgangers gevaarlijk voelt. De buurttuin van de Lucaskerk, waarvoor inmiddels de tegels uit de grond zijn gehaald, werd enthousiast ontvangen. Ook het idee voor een meer groene verbinding richting de landgoederenzone kreeg veel bijval. Er leven ook wat kleine zorgen, omwonenden zitten niet te wachten op een soort festivalterrein op het Heksenwielplein. Dat is ook zeker niet de bedoeling, de werkgroep zal de komende maanden volop in gesprek gaan met belanghebbenden, omwonenden en betrokken wijkbewoners.

Werkgroep wandel- en fietspaden

Op verzoek van de gemeente heeft deze werkgroep drie knelpunten aangegeven die we tijdens de wijkverjaardag met bewoners hebben besproken. We bleken dit goed aangevoeld te hebben, want deze drie plekken werden inderdaad als zeer onveilig ervaren. Het gaat om de oversteek van de Emerparklaan ter hoogte van de Oordenbuurt, waar wij een stoplicht met drukknop hebben voorgesteld zodat veilig kan worden overgestoken. Tweede knelpunt is de route rond basisschool de Hoogakker (locatie Wandelakker) waar een druk fietspad loopt, dat onoverzichtelijk is, met haakse bochten en een bruggetje, met in/uitgang van de school met wachtende ouders. Deze route is ook de route van Moerenveld richting kinderboerderij de Sik en omgekeerd, waarbij het fietspad diverse malen plots en zonder enig richtingbord wordt onderbroken en erg onoverzichtelijk is.

De meeste respons kwam op het zeer slechte voetpad langs de Krommedijk en de gevaarlijke situatie bij de Asterdplas en Asterdhoeve. Deze plekken trekken steeds meer mensen, voor voetgangers en fietsers is het echt heel gevaarlijk. Ons voorstel is om van de hele Rietdijk een fietsstraat te maken, zeker tot het bruggetje naar ‘t Zand. Bewoners suggereerden een fietsstraat tot en met de Bredestraat. Wij gaan deze reacties bespreken met fysiek wijkbeheerder Juul Peters.

Daarnaast werd de Bijenroute gepresenteerd, een wandel/laarzenpad langs de landgoederenzone met op diverse plekken informatieborden en voorbeelden van landschappen die bijen nodig hebben. Een veilige wandelverbinding van Heksenwiel naar kinderboerderij de Sik, onderdeel van deze bijenroute, vond veel instemming.

Op 7 juli is weer een overleg met fysiek wijkbeheerder Juul Peters en sociaal wijkbeheerder Jetze v.d. Ham, gevolgd door een overleg met alle werkgroepen op 13 juli. Er zijn een aantal nieuwe aanmeldingen gekomen bij diverse werkgroepen. Mocht je belangstelling hebben om mee te doen met een van de werkgroepen: meld je aan via het secretariaat en kom kennismaken!

Nieuwsbrief Netwerk Haagse Beemden, 30 mei 2021

Als lezer van onze nieuwsbrief wordt je op de hoogte gehouden van onze activiteiten. Die zijn voor een heel groot deel gericht op het project Haagse Beemden Verbindt, maar we doen meer! Zo hebben we het voortouw genomen in de viering van de 44ste verjaardag van onze wijk . Samen met de Bekom, de Lucaskerk en Werkgroep Asterdplas is een mooi programma gerealiseerd.

Deze wijkverjaardag is een uitgelezen moment voor ons en voor vele andere bewonersinitiatieven om aan onze medebewoners laten zien waar we in de wijk mee bezig zijn. Dat gebeurt door een informatiemarkt op 19 juni, zie de flyer hieronder voor het volledige programma van deze wijkverjaardag!

Als Netwerk Haagse Beemden willen wij deze dag gebruiken om ons project Haagse Beemden Verbindt toe te lichten en hierover in gesprek te gaan met belangstellenden. Daarom zijn wij ook aanwezig op de informatiemarkt en daar gaan we laten zien waar we mee bezig zijn. Dat is nog steeds een’ work in progress’, maar er worden in samenwerking met de gemeente Breda wel degelijk stappen gemaakt.

We zijn er trots op om jullie als een van de eersten de flyer voor deze dag te tonen! ( met dank aan Peter van Hout voor het ontwerp)

Inmiddels is duidelijk dat er nog een activiteit bij komt: om 11.11 uur wordt op WC de Donk de speciaal ontwikkelde borrel ’ t Giegeltje ( ontwikkeld door Jumbo Miegielsen en CC Giegeldonk) gepresenteerd, met medewerking van de Fiepers!

De website www.netwerkhaagsebeemden.nl is inmiddels ‘ onder constructie’ zoals dat heet, we hopen dat hij deze week nog online komt.

We hopen jullie allemaal te spreken op 19 juni en de stand van zaken persoonlijk toe te lichten, tot dan!!

Nieuwsbrief Netwerk Haagse Beemden, 5 mei 2021

De kerngroep heeft overleg gehad met Juul Peters en via zoom kort kennis gemaakt met de nieuwe sociaal wijkbeheerder Jetze van der Ham. Binnen de gemeente hebben zij overleg met de projectmanagers van Verbeter Breda, waaronder ook Verbeter Haagse Beemden valt. Omdat wij een heel eind vooruit lopen nodigen we hen uit voor het volgende overleg met de gemeente, zodat zij zelf kunnen ervaren waar wij als bewoners mee bezig zijn en hoe ver we zijn.

 

De wijkverjaardag ( 44 jaar Haagse Beemden) op 19 juni gaat in elk geval gevierd worden, dus zet deze datum vast in de agenda. Via onze facebookpagina maken we de activiteiten bekend. We zijn dit met een aantal andere partijen aan het voorbereiden, waaronder de Bekom, de Werkgroep Asterdplas en Giegeldonk!

En we hopen eind deze maand onze website te kunnen lanceren.

 

Werkgroep Informatiepunt

Deze werkgroep heeft ontzettend hard gewerkt. Het is de bedoeling om dit informatiepunt op drie verschillende locaties te vestigen, bij voorkeur rond de drie winkelcentra. Daarom is deze werkgroep dringend op zoek naar VRIJWILLIGERS VOOR DE INFORMATIEPUNTEN! Binnenkort komt er een uitgebreide advertentie op onze facebookpagina. Op vrijdagochtend is een aantal leden van de werkgroep aanwezig in de Lucaskerk, mocht je meer informatie willen: loop er even binnen tussen 10.00 en 12.00 uur!

 

Werkgroep Heksenwielplein

Er is overleg geweest met de Bekom in de persoon van Piet van Overbeeke over hun ervaringen/bevindingen rond deze plek. Op diverse plekken in Breda ( Dr. Struyckenplein, WC Burcht, WC Heusdenhout) is gekeken naar hoe zaken daar zijn aangepakt. Het Heksenwielplein vraagt volgens ons een andere aanpak. Werkgroep Heksenwielplein wil een situatie waarin iedereen zich bijvoorbeeld veilig genoeg voelt om over te steken! Er is overleg met de verkeerskundige en stedenbouwkundige afdelingen van de gemeente, we hopen de komende weken stappen te maken naar een plan van aanpak.

 

Werkgroep Wandel/Fietspaden

Uit het overleg met de gemeente is de vraag gekomen om twee veel gebruikte wandel/fietsroutes te kiezen en langs die routes de problemen te inventariseren. Daarnaast willen wij een van de ‘nieuwe’ wandelroutes specifiek gaan voorbereiden. De bewegwijzering in de wijk is volgens ons ook toe aan een andere aanpak, meer gericht op bijzondere of belangrijke plekken in de wijk. We gaan ons verdiepen in de manier waarop dit gedaan kan worden, zodat we met een concreet voorstel naar de gemeente kunnen komen.

 

Werkgroep Parken en Ontmoetingsplaatsen

Deze groep heeft best wat teleurstellingen moeten overwinnen. Zo verdween de helft van de geplante peren boompjes op het Moerenveld en was de maaimachine de baas over veel opkomende tulpen… er zit veel veerkracht en energie in deze werkgroep, dus opnieuw afspraken met de gemeente gemaakt over het maaien. “ Samen fleuren we de wijk op” is in de loop van de voorbije maanden onderdeel geworden van deze werkgroep. Op 29 mei organiseren wij met veel bewoners op diverse plekken in de wijk een grote NLDOET-activiteit, waarbij bloembollen geplant en bloemen gezaaid gaan worden. Daarnaast beginnen de plannen voor het Kesterenpark langzaam meer vorm te krijgen en is er samenwerking met de Werkgroep Asterdplas, de bewoners van het Laagbos en een bewonersinitiatief voor een basketbalveld aan ’t Blok!

 

Nieuwsbrief maart 2021

Vanaf nu zijn we overgestapt op een nieuwsbrief in plaats van een update, met een overzichtelijker layout!

 

Algemeen:

Op 25 februari j.l. vond de oordeelvormende raadvergadering plaats, waarin we zeer positieve respons kregen op onze plannen. Dus wij zijn vol energie aan de slag gegaan!

Zo is er een gesprek geweest met de Bekom om de lucht te klaren en afspraken te maken over een betere communicatie onderling. Ook hebben we een gezamenlijke verklaring naar de gemeenteraad en de betrokken wethouders gestuurd, waarin we aangeven een nieuwe start te maken en elkaar goed te informeren van wat we doen. We kunnen elkaar enorm versterken en we hebben tenslotte een gezamenlijk doel: een (nog) mooiere Haagse Beemden!

 

De kerngroep heeft overleg gehad met Juul Peters ( fysiek wijkbeheerder) en Ingeborg Hoevenaars ( waarnemend sociaal wijkbeheerder) waarin we hebben gekeken wat de volgende stappen zijn. Zij gaan hun werk in de gemeentelijke organisatie doen, wij gaan verder met het uitwerken van onze plannen. Afgesproken is dat er elke maand overleg plaatsvindt, het eerstvolgende is op 15 april a.s.

De facebookpagina is online en wordt goed bekeken, zou fijn zijn als je die ook wil delen indien je facebook gebruikt. Er wordt hard gewerkt aan een website, daar hopen we komende maand meer over te kunnen vertellen.

We zoeken nog wijkbewoners die de 44ste verjaardag van de wijk mede willen organiseren want het is kort dag!

 

Werkgroep Informatiepunt:

Hier is veel ingang gezet. Er is gekozen voor drie locaties, verdeeld over de wijk, allemaal vlak bij een van de winkelcentra. Daarnaast zijn werkgroepleden elke vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur aanwezig inde Lucaskerk om praktische voorbereidingen voor deze informatiepunten te treffen, zoals het verzamelen van informatie e.d. Hierover verscheen een mooi stuk in het Haagse Beemden Nieuws: https://www.hbnieuws.nl/nieuws/algemeen/18139/team-informatiepunten-haagse-beemden-verbindt-van-start

 

Werkgroep Heksenwielplein

Er is contact gelegd met een verkeerskundige en een stedebouwkundige van de gemeente, er worden vooral visies uitgewisseld, onderzoeksopgaven bepaald. We denken dan aan het creëren van meer levendigheid, meer groen, meer ruimte voor activiteiten, maar ook meer kansen voor ondernemers. Het zou mooi zijn wanneer het huidige “ronde” plein een verbinding krijgt met het plein voor de Lucaskerk en zelfs met de achterliggende Landgoederenzone, als natuurlijk vertrekpunt voor allerlei wandel- en fietsroutes door de gehele Haagse Beemden. Momenteel is dat nog best lastig gezien het drukke verkeer op de Emerparklaan. We overleggen daarom met de gemeente hoe je dit kan aanpakken. Uiteraard leggen we ons oor ook te luister bij de winkeliers, de omwonenden, het Kraaienest en de sportverenigingen. Zodra we wat meer schetsen hebben zullen deze graag aan de bewoners van de Haagse Beemden presenteren.

 

Werkgroep Wandel/Fietspaden

Er zijn voorstellen gemaakt voor zg. laarzenpaden die bewoners meer in contact kunnen brengen met de landgoederenzone, deze worden op korte termijn besproken met de gemeente. De leden wandelen veel, maken foto’s van mooie stukken en langzaamaan ook steeds vaker van de plekken waar verbindingen missen, voetpaden ineens stoppen etc. Is er bij jou in de buurt zo’n plek die echt aangepakt zou moeten worden, meldt dit dan liefst met foto en locatie op netwerkhaagsebeemden@gmail.com

 

Werkgroep Parken en Ontmoetingsplaatsen in het groen

Ook hier veel activiteit! Er is een ontwerper buitenruimte op bezoek geweest om te bekijken hoe het groen tussen de Sleutel, Cruijffcourt en de Sik kan worden omgetoverd tot Park Kesteren. Het Moerenveld is een tweede park dat we hopen te realiseren en de wijktuin bij de Lucaskerk is in voorbereiding. En er is op heel veel plekken in de wijk geplant: de perenboompjes van de actie Toffe Peer zijn geplant en op veel plekken komen de bloembollen die in november gepoot zijn boven. Met het mooi weer van volgende week zullen die snel voor een kleurige wijk zorgen!

 

UPDATE NETWERK HAAGSE BEEMDEN 23 februari 2021

We willen jullie als geïnteresseerde bewoners graag op de hoogte houden van de stand van zaken.

 

Overleg gemeente

Het was een hele drukke maand waarin veel gebeurd is. Er is een aantal keren overleg geweest met een vertegenwoordiging van de gemeente, onder wie fysiek wijkbeheerder Juul Peters. Het doel daarvan was om te komen tot een gezamenlijk plan, dat vervolgens aan de gemeenteraad gepresenteerd is door wethouder Paul de Beer en wethouder Miriam Haagh. Dat is gelukt en dit plan is vervolgens op 11 februari j.l. in een beeldvormende raadsvergadering gepresenteerd door de wethouders en vertegenwoordigers van de gemeente. Het gezamenlijke plan heet Verbeter Haagse Beemden, dit plan kan eventueel ingepast worden in een stadsgroot project dat Verbeter Breda gaat heten. Deze presentatie hebben jullie al eerder ontvangen, we voegen hem ook nog een keer bij deze update.

Er is die avond gesproken over het bereiken van een mijlpaal, zo zien wij dat ook. Vanaf nu gaan wij volop inzetten op de praktische uitvoering. We willen de komende maanden duidelijkheid krijgen over welke zaken op korte termijn, op middellange termijn en op lange termijn kunnen worden gerealiseerd.

 

Benieuwd hoe het verder gaat? Op donderdag 25 februari volgt de oordeelvormende raadsvergadering, die is te volgen via deze link:

https://c.connectedviews.com/05/gemeente_breda , deze komt beschikbaar enkele minuten voor aanvang van de sessie. Achteraf kun je via deze website de sessie ook terugkijken.

Tijdens de raadvergadering en in de pers is aandacht geweest voor de relatie met de Bekom ( de wijkraad van de Haagse Beemden). Om verdere misverstanden te voorkomen vindt er op korte termijn een gesprek plaats tussen de Bekom en een aantal vertegenwoordigers van Netwerk Haagse Beemden.

 

De werkgroepen staan in de startblokken om met vertegenwoordigers van de gemeente concrete plannen te gaan maken. Wij blijven focussen op wat we ‘ onze vier appels’ noemen: een wijkhart omgeving Heksenwielplein , wandelpaden, parken en kleine ontmoetingsplaatsen in de open lucht en een wijkinformatiepunt.

 

Bewonersvragen

Jullie hebben misschien wel van alles te vragen. Wij hadden een bewonersavond in de planning staan maar vanwege coronamaatregelen kan dit voorlopig niet doorgaan. Daarom heeft onze secretaris een alternatief bedacht:

 

Q & A OVER HAAGSE BEEMDEN VERBINDT

11 maart 2021 , vanaf 19.30 uur, via Teams

Jullie kunnen je hiervoor aanmelden via de mail, het is voor ons fijn om de vragen vooraf te krijgen zodat we die kunnen verdelen over de leden van Team Verbindingen. Wij willen zo ook laten zien dat wij niet een initiatief zijn dat door slechts een paar mensen gedragen wordt maar door een grote groep actieve bewoners. En natuurlijk alle belangstellende bewoners de kans geven om hun vragen over Haagse Beemden Verbindt te stellen.

 

Communicatie

De onderwerpen PR en Communicatie zijn tot nu toe wat onderbelicht gebleven omdat er vooral heel hard is gewerkt aan het opstellen van onze plannen en het overleg met de gemeente. We zijn ons er van bewust dat dit steeds belangrijker gaat worden. Wil en kun je daarin iets betekenen voor ons dan horen we dat graag!

Een eerste stap die we hebben genomen is het maken van de facebookpagina Haagse Beemden Verbindt.

We realiseren ons zeer goed dat lang niet iedereen facebook heeft of wil hebben dus we werken ook aan een eigen website. En we blijven jullie natuurlijk ongeveer een keer per maand een update sturen!

 

44 jaar Haagse Beemden

Op 19 juni willen wij ter gelegenheid van deze verjaardag de plannen van Haagse Beemden Verbindt presenteren, maar in welke vorm is nog niet duidelijk. We hopen natuurlijk op een fysiek ‘ verjaardagsfeestje’ maar houden er ook rekening mee dat dat dan nog niet kan, of alleen kleinschalig. Wil je meedenken over dit wijkfeest(je) en helpen er iets moois van te maken? Laat het weten door een mailtje aan netwerkhaagsebeemden@gmail.com!

 

 

UPDATE NETWERK HAAGSE BEEMDEN 20 JANUARI 2021

We willen jullie als geïnteresseerde bewoners graag op de hoogte houden van de stand van zaken.

ALLEREERST: ER STOND EEN BEWONERSBIJEENKOMST GEPLAND OP 28 JANUARI A.S. DEZE KAN VANWEGE DE CORONAMAATREGELEN HELAAS NEIT DOORGAAN.

Voorlopig zullen we jullie dus even op deze manier informeren over de stand van zaken. Het Haagse Beemden Nieuws meldt daarnaast op hun website de meest actuele informatie(www.hbnieuws.nl, onder wijkinitiatieven)

 

Organisatie Netwerk Haagse Beemden

Bewonersgroep: alle geïnteresseerde bewoners van de wijk ( jullie dus!)

Team Verbindingen: dit team bestaat uit de leden van de werkgroepen. Die vier werkgroepen houden zich bezig met de volgende onderwerpen: Heksenwielplein – wandelpaden – wijkinformatiepunt – parken en kleine ontmoetingsplaatsen

Kerngroep: deze bestaat uit vertegenwoordigers van de vier werkgroepen en de secretaris . Op dit moment zijn dit Peter van Zantvoort ( Heksenwielplein) , Wim Schul (informatiepunt en algemeen woordvoerder), Natasja Donkers ( parken etc.) en Joyce van Zijl (wandelpaden). Diana Luu-van Zon is secretaris.

 

Communicatie:

Die verloopt nu via het secretariaat. In de nabije toekomst staat het maken van een communicatieplan op de agenda. Onderdeel daarvan zijn ook een logo en een aansprekende naam, die de lading van onze plannen dekt.

 

Heb je een goed idee voor een aansprekende naam voor dit wijkomvattende plan? Stuur die naam voor 28 januari a.s. in naar netwerkhaagsebeemden@gmail.com. Team Verbindingen zal een keuze maken uit de ingezonden namen.

Inzet naar gemeente:

Er is een aantal speerpunten opgesteld. Dat zijn:

  • Het kloppend hart: realiseren van een centrale plek( een ‘ dorpsplein’ ) in de wijk, meest logische plek is het Heksenwielplein
  • Bewoners op pad: het realiseren van aansluitende wandel- en fietspaden, zodat de delen van de wijk beter met elkaar verbonden zijn. Hierbij hoort ook betere bewegwijzering.
  • Plaatsen voor verpozen en initiatief: het realiseren van een betere sociale leefomgeving en een perspectief op de toekomst door aanpassing van bestaande ‘parken’. Bijvoorbeeld door toevoeging van kunst, een paviljoen, theater, podium, horeca en een beroepskracht voor het informatiepunt.

Ook belangrijk:

Een informatiepunt op tenminste drie plekken in de wijk;

Het mogelijk maken van wandelrondjes in de buurt;

Mogelijkheden onderzoeken voor openen landgoederenzone;

Specifieke verbindingen openen ( moerenpad/wildertpad, sik/burgstsedreef etc.);

Verblijfplaatsen in het groen.

Onze algemene doelen zijn wijkbreed:

Wij willen sociale en fysieke verbindingen verbeteren;

De wijk moet aantrekkelijk worden, we willen dat de bewoners trots zijn op de Haagse Beemden;

Zorg en welzijn zijn belangrijk, evenals initiatief en ondernemerschap en het toekomstbestendig maken van onze wijk.

De gemeente heeft inmiddels een rode draad gepresenteerd, de kerngroep voert overleg met vertegenwoordigers van de gemeente om onze speerpunten en deze rode draad tot een voorstel te smeden dat naar wethouder Paul de Beer gaat en vervolgens naar de gemeenteraad. Dit moet in februari gebeuren.

Wil je meer weten en bijv. het volledige stuk over onze inzet lezen? Vraag dit op bij het secretariaat via bovengenoemd mailadres.

We hopen ook dat je deze plannen in jouw eigen netwerk wil delen, hoe meer bewoners achter ons staan des te sterker staan we!

 

En vergeet niet:

zaterdag 19 juni 2021: presentatie resultaten ‘verbindingen’ op de 44e verjaardag van onze wijk. We gaan hier sowieso iets van maken, mocht het nog niet fysiek mogen dan wordt het een digitaal feestje!

 

 

HET PLAN WAARMEE HET ALLEMAAL BEGON:

Bespreeknotitie-burgersessie-1Download

 

Nieuwsbrief december 2021

Wat is dit een bijzonder jaar geweest….ondanks corona hebben we met elkaar veel voor elkaar gekregen. Er is inmiddels een fijne samenwerking met de sociaal wijkbeheerder Jetze v.d. Ham en fysiek wijkbeheerder Juul Peters. OHoewel we regelmatig overleggen is het soms lastig dat wij vaak sneller willen dan de gemeente kan…

Ook zijn er goede contacten ontstaan met diverse politieke partijen.

 

Tijd om terug te kijken naar de mooie momenten uit 2021 van Netwerk Haagse Beemden!

 

Er is een grote groep vrijwilligers ontstaan die zich direct inzet om de doelen uit ons plan Haagse Beemden Verbindt te bereiken.

Een mooi moment was het openen van informatiepunten op drie plaatsen in de wijk. Drie ochtenden in de week is er ( wanneer dit weer veilig kan) de mogelijkheid om je te laten informeren over wat er allemaal in de wijk is, gebeurt en gaat gebeuren.

 

Op 19 juni j.l. hebben we een mooi verjaardagsfeest gehad waarbij we 44 jaar Haagse Beemden hebben gevierd. In de Verbinding, bij de Donk , bij de Asterdplas, in de Lucaskerk en SCC ’t Kraaienest waren diverse grote en kleine activiteiten. Op deze dag zijn heel wat nieuwe verbindingen gelegd!

 

En vorige maand hoorden we dat Park Kesteren er komt! Een geweldig resultaat dat mede voortkomt uit onze inzet naar de politiek.

 

We hopen de komende maanden steeds zichtbaarder te worden in de wijk, zodat nog meer wijkbewoners zich op deze nieuwsbrief abonneren en zo op de hoogte blijven van wat wij ( proberen te) doen.

Ken je iemand van wie je denkt dat die geïnteresseerd is in wat wij doen? Deel gerust deze nieuwsbrief!

 

 

werkgroep informatiepunt

Deze werkgroep heeft vanwege corona de beslissing genomen om de informatiepunten voorlopig te sluiten. Heel jammer, maar het moet wel voor iedereen veilig en goed blijven voelen. Achter de schermen is contact geweest met Avans. Een aantal studenten gaat aan de slag met onze vraag hoe we meer bekend kunnen worden in de wijk.

 

 

Wandel- en fietspadenwerkgroep

De fietsroute met de gemeente heeft nog geen direct resultaat opgeleverd, we hopen dat de knelpunten die we samen geconstateerd hebben in de komende maanden (deels) aangepakt gaan worden.

Verder zijn wij als werkgroep bezig geweest met het plan van Copijn voor de herinrichting van de landgoederenzone. De landgoederenzone is typerend voor onze wijk, wie er doorheen of omheen fiets of loopt krijgt het idee dat hij ‘buiten’ is, uit de stad, in de natuur. De beleving die mensen nu hebben ( en graag houden denken wij) met heel af en toe een ree zien, misschien zelfs een vos, plus het vertrouwde beeld van de Galloways is belangrijk voor veel wijkbewoners. Maar biodiversiteit is enorm belangrijk voor de toekomst van onze wereld. Daarom vinden wij de overgang naar natuur tbv het Natuurnetwerk Brabant een goede zaak. In januari komen wij hier op terug, we werken samen met Natuurplein en Bekom aan een voorstel voor de landgoederenzone.

 

 

werkgroep Heksenwielplein

De werkgroep HWP maakt zich op voor een co-creatiesessie in het nieuwe jaar over de visie op het Heksenwielplein en omgeving. We spreken bewust over een visie, en nog niet over plannen, want die kunnen pas ontstaan als resultaat van de co-creatie sessie. In een dergelijke sessie zitten alle stakeholders aan tafel en denken actief mee. We hebben al gesprekken gevoerd met de sportverenigingen, de winkeliersvereniging, het Kraaiennest en enkele omwonenden, en deze partijen zijn enthousiast. We nodigen daarom alle geïnteresseerden uit om zich aan te melden op … voor deelname aan de co-creatiesessie. Graag zien wij u in het nieuwe jaar weer terug.

 

 

werkgroep parken en poosplaatsen

In deze werkgroep gebeurt momenteel heel veel ‘achter de schermen’. Vanzelfsprekend wordt nagedacht over hoe het park het beste vorm kan krijgen en op welke manier het beste input vanuit de bewoners kan worden opgehaald. Dat geldt ook voor het Moerenveld, waar overleg met bewoners veel aandacht krijgt. Ook voor het basketbalveld aan het de Scherpenakker moeten eerst wat meer ontwerpen gemaakt worden, er is veel overleg met de gemeente. Dit veld was oorspronkelijk gepland aan ’t Blok, maar daar bleek te weinig ruimte.

De hondenspeelplaats die aangelegd gaat worden tussen de prefab-woningen en ontmoetingscentrum de Sleutel krijgt vorm, er zal eerst een hek gezet worden. vervolgens zal, afhankelijk van de behoefte van bewoners ( en honden) , nagedacht worden over eventuele plaatsing van speeltoestellen voor de honden. Wij verwachten dat in 2022 heel veel concreet en zichtbaar gaat worden! 

Voor nu pakken we even wat welverdiende rust.

We wensen iedereen een inspirerend en hoopvol 2022!

 

 

Voor alle werkgroepen geldt dat iedereen die mee wil denken van harte welkom is! Wil je meer weten? Mail naar netwerkhaagsebeemden@gmail.com

  

We zijn aan het wennen aan de nieuwe opzet van Netwerk Haagse Beemden . De vier werkgroepen die werken aan het plan Haagse Beemden Verbindt zijn hard aan het werk, de vergaderdruk is duidelijk minder geworden! Hieronder een overzicht van de stand van zaken per werkgroep.

 

Op 11 juni 2022 wordt het 45-jarige bestaan van wijk gevierd, wij leveren hier ook een bijdrage aan. Want tijdens het gesprek met de organisatoren van dit festival kwamen we tot de conclusie dat het heel leuk zou zijn om een eigen wijkvlag te hebben. Daarom organiseren wij een ontwerpwedstrijd voor een eigen vlag voor de Haagse Beemden. De vlag en de winnaar worden gepresenteerd bij de aftrap van het festival en vanaf dan ook verkocht, in twee maten.

Zie bijgevoegde flyer voor meer informatie.

 

 

 

Werkgroep informatiepunt

Bert van Gerven is de coördinator voor de informatiepunten. Het streven is nu vooral om meer bekendheid te krijgen in de wijk. In deze periode worden op alle basisscholen kleurplaten uitgedeeld (groep 1-4) die op 16 april ingeleverd kunnen worden bij een van de infopunten. Daar zijn Paashaas of Paaskip aanwezig om de kleurplaten aan te nemen en natuurlijk eitjes uit te delen, er zijn ook leuke prijsjes.

 

Ook de informatiepunten werken mee aan het Haagse Beemden Festival. De vrijwilligers op de Katerdonk zijn druk bezig met het organiseren van de ontwerpwedstrijd voor de wijkvlag. Op 11 juni zullen ook alle informatiepunten open zijn en kan er o.a. wijkmemorie gespeeld worden.

 

De slideshow met van alles wat er te doen is in de wijk is op steeds meer plekken te zien! Niet alleen op de website www.infopunthb.com maar ook bij de bibliotheek, bij TV Heksenwiel, SSC Kraaienest en Ontmoetingscentrum De Sleutel. Meer plekken volgen!

 

Wijkboa, afvalcoach en wethouder Arjen van Drunen zijn regelmatig aanwezig op diverse informatiepunten, kijk op de website voor de actuele data.

 

 

Wandel- en fietspadenwerkgroep

Na veel tijd en aandacht te hebben besteed aan een gezamenlijke visie (i.s.m. met Bekom en Natuurplein de Baronie) op de plannen van de gemeente voor de landgoederenzone zijn we nu meer aan het focussen op het maken van leuke, wat kortere wandelingen, die we “buurtommetjes” gaan noemen. Tijdens het HBFestival zullen we de eerste drie presenteren op de informatiepunten.

We deden een oproep op facebook om hulp bij het maken van een geocache voor de Haagse Beemden. Daar kwamen veel reacties op, er wordt een groepje samengesteld dat hiermee aan de slag gaat. Wil je ook meehelpen? Meld dit dan even op netwerkhaagsebeemden@gmail.com

 

 

 

Werkgroep Heksenwielplein

Op korte termijn zullen de drie kunstenaars die een ontwerp maakten voor het plein, de omgeving en de verbinding daartussen dit presenteren aan de gemeente. Ook wordt er druk overlegd over het starten van de co-creatie voor deze omgeving, daarover zijn de laatste gesprekken gaande. Co-creatie wil zeggen dat alle betrokken samen een plan maken, i.p.v. dat een plan gemaakt wordt waarna gevraagd wordt wat bijvoorbeeld de bewoners in de omgeving er van vinden. Wil je graag meedoen aan deze co-creatie? Mail naar het secretariaat!

 

 

 

Werkgroep parken en poosplaatsen

Er wordt genoten van alle bloemen die vorig jaar geplant zijn en nu in de wijk staan te bloeien!

Veel verschillende aandachtspunten:

Achter de schermen wordt hard gewerkt aan Park Kesteren, met nadruk op de paden en een verbinding naar Kinderboerderij de Sik. In mei moet de aanleg van de hondenspeelplaats starten.

Voor het Moerenveld zijn 2 ontwerpen gemaakt die nu aan de bewoners worden voorgelegd. Hopelijk kan ook daar snel aan het werk begonnen worden!

De bewoners rond het Laagbos hebben zich ingezet voor een speelplek, er is een mooi ontwerp. Helaas gaat de uitvoering nog even duren maar in de tussentijd wordt met pleinstickers de plek al een stuk leuker gemaakt.

De werkgroep Asterdplas heeft ontzettend hard gewerkt, met prachtige resultaten. Wij feliciteren hen met het resultaat!

En er wordt nagedacht over de bbq-plek die in Park Kesteren gerealiseerd gaat worden. We hopen dat die voor de zomer in gebruik kan worden genomen!

In samenwerking met de werkgroep wandel/fietspaden wordt gewerkt aan een kaart waarop de grotere buurttuinen, grote en kleine speelplekken en buurthuizen/ontmoetingsplekken in één oogopslag te zien zijn

 

 

 

Voor alle werkgroepen geldt dat iedereen die mee wil denken van harte welkom is! Wil je meer weten? Mail naar netwerkhaagsebeemden@gmail.com

 

De volgende nieuwsbrief verschijnt omstreeks half mei.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Nieuwsbrief Netwerk Haagse Beemden 7 april 2022

 

We zijn aan het wennen aan de nieuwe opzet van Netwerk Haagse Beemden . De vier werkgroepen die werken aan het plan Haagse Beemden Verbindt zijn hard aan het werk, de vergaderdruk is duidelijk minder geworden! Hieronder een overzicht van de stand van zaken per werkgroep.

 

Op 11 juni 2022 wordt het 45-jarige bestaan van wijk gevierd, wij leveren hier ook een bijdrage aan. Want tijdens het gesprek met de organisatoren van dit festival kwamen we tot de conclusie dat het heel leuk zou zijn om een eigen wijkvlag te hebben. Daarom organiseren wij een ontwerpwedstrijd voor een eigen vlag voor de Haagse Beemden. De vlag en de winnaar worden gepresenteerd bij de aftrap van het festival en vanaf dan ook verkocht, in twee maten.

Zie bijgevoegde flyer voor meer informatie.

 

 

 

Werkgroep informatiepunt

Bert van Gerven is de coördinator voor de informatiepunten. Het streven is nu vooral om meer bekendheid te krijgen in de wijk. In deze periode worden op alle basisscholen kleurplaten uitgedeeld (groep 1-4) die op 16 april ingeleverd kunnen worden bij een van de infopunten. Daar zijn Paashaas of Paaskip aanwezig om de kleurplaten aan te nemen en natuurlijk eitjes uit te delen, er zijn ook leuke prijsjes.

 

Ook de informatiepunten werken mee aan het Haagse Beemden Festival. De vrijwilligers op de Katerdonk zijn druk bezig met het organiseren van de ontwerpwedstrijd voor de wijkvlag. Op 11 juni zullen ook alle informatiepunten open zijn en kan er o.a. wijkmemorie gespeeld worden.

 

De slideshow met van alles wat er te doen is in de wijk is op steeds meer plekken te zien! Niet alleen op de website www.infopunthb.com maar ook bij de bibliotheek, bij TV Heksenwiel, SSC Kraaienest en Ontmoetingscentrum De Sleutel. Meer plekken volgen!

 

Wijkboa, afvalcoach en wethouder Arjen van Drunen zijn regelmatig aanwezig op diverse informatiepunten, kijk op de website voor de actuele data.

 

 

Wandel- en fietspadenwerkgroep

Na veel tijd en aandacht te hebben besteed aan een gezamenlijke visie (i.s.m. met Bekom en Natuurplein de Baronie) op de plannen van de gemeente voor de landgoederenzone zijn we nu meer aan het focussen op het maken van leuke, wat kortere wandelingen, die we “buurtommetjes” gaan noemen. Tijdens het HBFestival zullen we de eerste drie presenteren op de informatiepunten.

We deden een oproep op facebook om hulp bij het maken van een geocache voor de Haagse Beemden. Daar kwamen veel reacties op, er wordt een groepje samengesteld dat hiermee aan de slag gaat. Wil je ook meehelpen? Meld dit dan even op netwerkhaagsebeemden@gmail.com

 

 

 

Werkgroep Heksenwielplein

Op korte termijn zullen de drie kunstenaars die een ontwerp maakten voor het plein, de omgeving en de verbinding daartussen dit presenteren aan de gemeente. Ook wordt er druk overlegd over het starten van de co-creatie voor deze omgeving, daarover zijn de laatste gesprekken gaande. Co-creatie wil zeggen dat alle betrokken samen een plan maken, i.p.v. dat een plan gemaakt wordt waarna gevraagd wordt wat bijvoorbeeld de bewoners in de omgeving er van vinden. Wil je graag meedoen aan deze co-creatie? Mail naar het secretariaat!

 

 

Werkgroep parken en poosplaatsen

Er wordt genoten van alle bloemen die vorig jaar geplant zijn en nu in de wijk staan te bloeien!

Veel verschillende aandachtspunten:

Achter de schermen wordt hard gewerkt aan Park Kesteren, met nadruk op de paden en een verbinding naar Kinderboerderij de Sik. In mei moet de aanleg van de hondenspeelplaats starten.

Voor het Moerenveld zijn 2 ontwerpen gemaakt die nu aan de bewoners worden voorgelegd. Hopelijk kan ook daar snel aan het werk begonnen worden!

De bewoners rond het Laagbos hebben zich ingezet voor een speelplek, er is een mooi ontwerp. Helaas gaat de uitvoering nog even duren maar in de tussentijd wordt met pleinstickers de plek al een stuk leuker gemaakt.

De werkgroep Asterdplas heeft ontzettend hard gewerkt, met prachtige resultaten. Wij feliciteren hen met het resultaat!

En er wordt nagedacht over de bbq-plek die in Park Kesteren gerealiseerd gaat worden. We hopen dat die voor de zomer in gebruik kan worden genomen!

In samenwerking met de werkgroep wandel/fietspaden wordt gewerkt aan een kaart waarop de grotere buurttuinen, grote en kleine speelplekken en buurthuizen/ontmoetingsplekken in één oogopslag te zien zijn

 

 

Voor alle werkgroepen geldt dat iedereen die mee wil denken van harte welkom is! Wil je meer weten? Mail naar netwerkhaagsebeemden@gmail.com

 

De volgende nieuwsbrief verschijnt omstreeks half mei.

 

Contact

Netwerk Haagse Beemden
06-12 32 78 39
netwerkhaagsebeemden@gmail.com

 

Download presentatie "Verbeter Haagse Beemden"

 

Verbindingen HB

Deze groep bestaat uit een aantal betrokken wijkbewoners die zich willen inzetten voor het welzijn en de toekomst van de Haagse Beemden.

 

Klik hieronder op een van de werkgroepen waarover u informatie wenst, of om de nieuwsverslagen te lezen.
(momenteel bevat alleen Informatiepunt enkele verslagen)

 

 

^ Naar boven